Program výročnej členskej schôdze AP v SR

27.07.2020

Počas rekondičného pobytu v Hokovciach (Hotel Park, 8. - 15. augusta 2020) sa v nedeľu 9. 8. 2020 o 19 h uskutoční výročná členská schôdza Asociácie polio v SR, RŠO SZTP, a to s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti Asociácie polio v SR vo volebnom období 2016 - 2020
 4. Správa o hospodárení AP v SR v r. 2019
 5. Správa kontrolnej komisie AP v SR
 6. Prestávka
 7. Výsledky volieb do Rady a Kontrolnej komisie AP
 8. Nominácia zástupcu AP do Republikovej rady SZTP
 9. Nominácia zástupcu AP do Európskej únie polio
 10. Plán aktivít AP v SR na najbližšie obdobie
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Srdečne pozývame všetkých členov!

Rada Asociácie polio v SR