Aktuality

Na zobrazenie celej aktuality klikni na názov

Zásadné zvýšenie príspevkov na kúpu a úpravu auta

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, podľa ktorej:

  • príspevok na kúpu auta sa zo súčasných najviac 6 638,79 € zvyšuje na 13 277,58 €, prí kúpe auta s automatickou prevodovkou sa zo súčasných 8 298,48 € zvyšuje na 16 596,96 €;
  • úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu a peňažných príspevkov na úpravu rodinného domu v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 13 277,58 €;
  • cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 26 555,14 €.

Zákon, ktorý tieto zmeny zavádza, platí od 1. 8. 2023.

Viac o týchto zmenách v zákone o kompenzáciách napíšeme v najbližšom čísle Informátora (č. 2/2023).

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/295/20230801 


Vystavenie poukazu na kúpeľnú liečbu

Máme informácie od viacerých z vás, že sa stretávate s tým, že všeobecní alebo odborní lekári, od ktorých žiadate vystavenie poukazu na kúpeľnú liečbu, vám tvrdia, že oni o žiadnej zmene legislatívy, ktorá našu diagnózu preradila z kategórie B späť do kategórie A, nič nevedia, resp. že oni žiadny taký zákon nepoznajú. Je to síce neuveriteľné, ale tu je názov príslušného zákona z r. 2017: "Zákon č. 257/2017 Z. z., z 10. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony." - Tu je odkaz na predmetný zákon v elektronickej Zbierke zákonov (tlačená už nevychádza niekoľko rokov): https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/257/.

V Čl. III. tohto zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších zákonov sa mení a dopĺňa takto:

"14. V prílohe č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť, tabuľkovej časti, oddielu VI. Nervové choroby sa za text v riadku s číslom indikácie VI/2 vkladá nový riadok s textom, ktorý znie:

               Čísla indikácií VI/3 až VI/13 sa označujú ako VI/4 až VI/14."

Jubilejné stretnutie vo Veľkých Losinách

Milí priatelia a kamaráti,

znova sme oslovení od našich "českých bratov" o tohtoročnom stretnutí, už desiatykrát, vo Veľkých Losinách. Koná sa v termíne od štvrtka 18. mája do nedele 21. mája 2023. Kto má vážny záujem stretnúť sa s priateľmi, nech mi dá vedieť do konca februára t. r. Hlavné ubytovanie je zabezpečené v penzióne Terasa, priamo v obci na ul. Komenského 304 s kapacitou 8 izieb + 1 apartmán. Z centra kúpeľov je to asi 600 m. Druhá možnosť ubytovania je "naša klasika", penzión Horinka, ktorý je ešte bližšie k hlavnej kúpeľnej budove Eliška I., kde je aj bazén s liečivou vodou. Ostatná možnosť je ubytovať sa osobne v ktoromkoľvek ubytovacom zariadení v blízkom okolí. Kto by sa tak rozhodol, nech ma informuje kvôli počtu záujemcov o stretnutie zo Slovenska - kontakt Ondro Mocko, tel.: 0911 750 357, e-mail: anrym799@gmail.com.

Priatelia, kto príde, zabaví sa a pospomína medzi starými známymi, v peknom prostredí kúpeľného lesoparku Jeseníkov. V blízkosti sa tiež nachádza aquapark s perfektnými bazénmi. Neoľutujete návštevu tejto krajiny.

Pozdravujú vás Ondro a Majuš Mockovci 

Osobná asistencia - daňové priznanie osobných asistentov a asistentiek za rok 2022

Osobní asistenti a asistentky majú povinnosť do 31. 3. 2023 podať daňové priznanie z príjmu za vykonávanie osobnej asistencie v roku 2022 a preto by sme Vás opakovane chceli informovať o tom, že všetky potrebné informácie súvisiace s touto povinnosťou je možné nájsť na webovej stránke Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR - www.omdvsr.sk. Ako jediná nezisková organizácia prevádzkujú Agentúru osobnej asistencie, ktorej cieľom je poskytovať odborné poradenstvo a pomoc všetkým užívateľom osobnej asistencie a osobným asistentom a preto sú tými najkompetentnejšími. Na ich webovej stránke môžete nájsť všetky základné informácie a v prípade, že by ste mali problém, na ktorý ste nenašli odpoveď, môžete sa na nich obrátiť tiež e-mailom: dane@osobnaasistencia.sk, alebo telefonicky: 0948 529 976.

Výška životného minima od 1. júla 2022

K 1. júlu 2022 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .

Vzor žiadosti o nový výpočet starobného dôchodku

Vážení priatelia,

v prílohe Vám dávame k dispozícii vzor žiadosti o nový výpočet starobného dôchodku, ktorú si môže podať každý poberateľ starobného dôchodku, ktorému od roku 2006 až do dnešných dní v súvislosti s prijatím nového zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nebolo vydané rozhodnutie o invalidnom dôchodku podľa tohto nového zákona a zákona č. 529/2006 Z. z., ktorým bol novelizovaný. To znamená, že jeho invalidný dôchodok podľa dovtedy platných predpisov ( t. j. predpisov platných do decembra roku 2003) nebol porovnaný s dôchodkom podľa nového zákona o sociálnom poistení a nebol mu poskytovaný ten z dôchodkov, ktorý je vyšší. Následne táto chyba nebola odstránená ani pri určovaní starobného dôchodku, ktorý môže byť nižší v dôsledku nerešpektovania tejto právnej úpravy, ako aj v dôsledku zanedbania povinnosti Sociálnej poisťovne rozhodnúť o tejto skutočnosti z vlastného podnetu.

27. 4. 2022                                                                                                                                           Ing. Marcela Gašová                                                                                                                                                     členka Rady Asociácie polio v SR


Prieskum architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím zverejnila výzvu pre verejnosť na účasť v prieskume bezbariérovosti volebných budov a miestností v spojených regionálnych voľbách 29. októbra 2022. Z výzvy vyberáme:

"V súvislosti s monitorovaním (bez)bariérovosti volebných priestorov a miestností sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka.

Dotazník môže vyplniť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, nielen osoba so zdravotným postihnutím, a to od 29. 10. 2022 do 6. 11. 2022 (vrátane). Vyplnením dotazníka nám pomôžete získať prehľad o tom, či a ako sa zmenila architektonická prístupnosť volebných miestností za uplynulé dva roky od parlamentných volieb 29. 2. 2020."

Do prieskumu sa môžete zapojiť prostredníctvom tejto stránky: https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/RegionalneVolby?podatdotaznik=0.

Zodpovedanie jednotlivých otázok Vám zaberie najviac tak desať minút.


V týchto dňoch, presnejšie od 24. do 28. októbra si Svetovým dňom boja proti detskej obrne pripomíname úsilie krajín celého sveta definitívne eradikovať detskú obrnu, poliomyelitídu. Podľa posledného prehľadu Global Polio Eradication Initiative (GPEI) z 20. 10. 2021 sa divoký poliovírus dnes vyskytuje už len v dvoch krajinách sveta - v Afganistane...

Počas pobytu sa uskutočnila aj členská schôdza našej AP, na ktorej sme krátko zhodnotili uplynulý rok a prediskutovali tiež naše plány na najbližšie obdobie. Predseda AP Milan Dovhun pri tejto príležitosti odovzdal Janke Šebianovej plaketu, ktorú jej ako zakladajúcej členke SZTP udelila Republiková rada pri príležitosti 30. výročia založenia našej...

Rada Asociácie polio v SR pre vás pripravila pre rok 2021 nasledovné akcie:

Slovenská televízia uvedie v sobotu 27. marca 2021 v čase od 11:05 do 11:30 h na druhom programe ďalšiu časť publicistickej relácie CESTA, ktorej témou sú tentoraz ľudia po detskej obrne. Režisérkou relácie je Mrg. Art. Katarína Krištúfková, pre ktorú podnetom na nakrútenie relácie bol rozhovor so Štefanom Grajcárom uverejneným v júli 2020 v...

Pred niekoľkými dňami nás Ing. Adrián Belánik, výkonný riaditeľ združenia DEUS, informoval o tom, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR rozhodlo o zrušení projektu eParkovania, o ktorom sme viackrát informovali aj na stránkach nášho Informátora. Projekt eParkovania mal významným spôsobom napomôcť riešiť viacero...

Dňa 9. augusta 2020 sa na rekondičnom pobyte v Park hoteli Hokovce konala výročná členská schôdza Asociácie polio v SR, RŠO SZTP. Jedným z bodov programu bolo aj vyhodnotenie výsledkov hlasovania v korešpondenčných voľbách do Rady a Kontrolnej komisie Asociácie polio v SR. Na základe rozhodnutia členov Asociácie polio v SR a v súlade s...

Počas rekondičného pobytu v Hokovciach (Hotel Park, 8. - 15. augusta 2020) sa v nedeľu 9. 8. 2020 o 19 h uskutoční výročná členská schôdza Asociácie polio v SR, RŠO SZTP, a to s nasledovným programom:

Vekové diskriminačné ustanovenia v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP stratili účinnosť