Vekové obmedzenie poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je protiústavné

04.04.2020

Vekové obmedzenie príspevkov pre zdravotne postihnutých je protiústavné

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu bolo možné poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku.

Vekový limit pre ťažko zdravotne postihnutých na získanie peňažných príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo je diskriminačný. Vyplýva to z rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý označil príslušné ustanovenia zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia za rozporné s ústavou. Časti zákona napadla na ÚS verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

"Ústavný súd dospel k záveru, že napadnutá právna úprava predstavuje ústavne a medzinárodnoprávne neprípustné obmedzenie výkonu práva na rovnaké zaobchádzanie, respektíve zákazu diskriminácie na základe veku. Keďže zákonodarca sa napadnutou právnou úpravou dopustil porušenia príslušných ustanovení Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, porušil zároveň záväzok SR uznávať a dodržiavať medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná podľa článku 1 odsek 2 ústavy," uviedol predseda ÚS Ivan Fiačan.

Podľa napadnutého textu zákona peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku.

Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať len ak bol poskytovaný už predtým. Príspevok na kúpu osobného auta možno poskytnúť, ak oň zdravotne postihnutý požiada najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku.

Z Tlačovej správy ÚS SR č. 17/2020 z 2. apríla 2020 vyberáme:

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY - Hlavná 110, 042 65 Košice 1, P. O. Box E - 35

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 2. apríla 2020 rozhodol:

1. Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 16/2018:

O návrhu verejnej ochrankyne práv podľa čl. 151a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 130 ods. 1 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 74 a nasl. zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o súlade § 22 ods. 2 prvej vety v časti "najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku" a druhej vety zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 a čl. 9 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a s čl. 5 ods. 1 a 2 a čl. 19 písm. b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a o súlade § 34 ods. 3 v časti "najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku" zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 a čl. 9 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, s čl. 5 ods. 1 a 2, čl. 19 písm. b) a čl. 20 písm. a) a b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, takto rozhodol:

1. Ustanovenie § 22 ods. 2 prvej vety v časti "najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku" a druhej vety zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 9 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a s čl. 5 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 19 písm. b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

2. Ustanovenie § 34 ods. 3 v časti "najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku" zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 9 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a s čl. 5 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 19 písm. b) a čl. 20 písm. a) a b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.