Zmeny v zložení Rady a Kontrolnej komisie Asociácie polio v SR

20.08.2020

Dňa 9. augusta 2020 sa na rekondičnom pobyte v Park hoteli Hokovce konala výročná členská schôdza Asociácie polio v SR, RŠO SZTP. Jedným z bodov programu bolo aj vyhodnotenie výsledkov hlasovania v korešpondenčných voľbách do Rady a Kontrolnej komisie Asociácie polio v SR. Na základe rozhodnutia členov Asociácie polio v SR a v súlade s aktualizovaným Štatútom, ktorý schválila Republiková rada SZTP v máji t. r., bude mať nová Rada AP päť členov a Kontrolná komisia troch členov.

Z výsledkov korešpondenčného hlasovania, tak ako ich vyhodnotila volebná komisia, vyplýva, že za členov Rady Asociácie polio v SR boli zvolení na nasledujúce volebné obdobie 2020 - 2024: Milan Dovhun, Marcela Gašová, Anna Hmiráková, Helena Kánová a Alica Suchá. Za členov Kontrolnej komisie: Ondrej Mocko, Anna Porembová a Janka Šebianová.

Následne po skončení výročnej členskej schôdze sa zišli novozvolení členovia Rady, aby si zo svojich radov zvolili predsedu a rozhodli aj o obsadení ďalších funkcií. Predsedom Asociácie polio v SR na nasledujúce volebné obdobie bol zvolený Milan Dovhun, podpredsedníčkou sa stala Alica Suchá, tajomníčkou Anna Hmiráková, hospodárkou Helena Kánová a členkou Marcela Gašová. Predsedníčkou Kontrolnej komisie Asociácie polio v SR sa stala Janka Šebianová, jej členmi sú Ondrej Mocko a Anna Porembová.

Podrobné výsledky hlasovania vo voľbách do Rady a Kontrolnej komisie AP spolu so zápisnicou z výročnej členskej schôdze a ďalšími materiálmi budú uverejnené v jesennom čísle Informátora Asociácie polio v SR.

Alica Suchá