Venujte nám 2 %

Milí priatelia,

chceme vás požiadať o poukázanie 2 % z vašej dane v prospech našej Asociácie polio v SR, republikovej špecifickej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých.
Váš príspevok bude použitý na podporu našej činnosti na programy sociálnej rehabilitácie a rekondície, celoslovenské stretnutia našich členov, občanov postihnutých následkami po detskej obrne a kultúrno-spoločenské aktivity.

Asociácia polio v SR, RŠO SZTP, bola zaregistrovaná Notárskou komorou SR ako oprávnený prijímateľ 2 % zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2023.

Ako postupovať pri poukázaní 2 % dane z príjmu?

Zamestnanec, ktorý si nepodáva daňové priznanie:

 • Do 15. 2. 2024 požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom ho požiada o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Z Potvrdenia si vyráta buď 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane (3 % v prípade, že v roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získal o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré dobrovoľnícky pracoval). Vyplní Vyhlásenie o poukázaní 2 % alebo 3 %. Ak chce oznámiť prijímateľovi, že mu zaslal svoje percentá, začiarkne v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt).
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručí do 30. 4. 2024 na daňový úrad podľa miesta svojho bydliska.
 • Ak poukáže 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 • Vypočíta si 2 % zo svojej dane, ak v roku 2023 nebola dobrovoľníkom, alebo odpracovala menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Minimálna suma je 3 €.
 • Vypočíta si 3 % zo svojej dane, ak v roku 2023 odpracovala dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a získala o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2023 dobrovoľnícky pracovala.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % / 3 % z dane. Ak chce oznámiť prijímateľovi, že mu zaslala svoje percentá, začiarkne v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt).
 • Vyplnené daňové priznanie doručí v lehote, ktorú má na podanie daňového priznania (väčšinou do 31. 3. 2024), na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Právnická osoba:

 • Vypočíta si 1 % z dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (31. 3. 2024) nedarovala sumu 0,5 % svojej dane na verejnoprospešné účely.
 • V prípade, že do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (31. 3. 2024) daruje 0,5 % svojej dane na verejnoprospešné účely, môže poukázať až 2 % dane z príjmu.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % / 2 % z dane.
 • Vyplnené daňové priznanie treba doručiť do 31. 3. 2024 na daňový úrad podľa sídla právnickej osoby.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s už vyplnenými údajmi o prijímateľovi (II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI, kolonky 15-16) nájdete v prílohe. Tlačivo je v editovateľnej forme, stačí vyplniť záhlavie (kolonky 01, 02), údaje o daňovníkovi (kolonky 03-14), doplniť dátum, potom už len vytlačiť, podpísať a doručiť na daňový úrad.

Ď A K U J E M E !

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

K stiahnutiu vyplneného Vyhlásenia použite pravé tlačítko myši a voľbu "Uložiť odkaz ako...".