Štatút

Slovenský zväz telesne postihnutých
Štatút Republikovej špecifickej organizácie Asociácia polio v Slovenskej republike
Čl. I.
Základné ustanovenia
1. Názov:
Slovenský zväz telesne postihnutých, republiková špecifická organizácia
Asociácia polio v Slovenskej republike
2. Oficiálna skratka: RŠO SZTP AP v SR
3. Sídlo: Žehrianska 7, 851 07 Bratislava
4. Pôsobnosť: Slovenská republika
5. Republiková špecifická organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Asociácia polio v Slovenskej republike (ďalej len "RŠO SZTP AP v SR") je organizačnou jednotkou špecifického zamerania, ktorá má republikovú pôsobnosť s právnou subjektivitou.
Čl. II.
Poslanie a cieľ činnosti
1. RŠO SZTP AP v SR je celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt. Má právnu subjektivitu v zmysle stanov SZTP.
2. Základným programom a cieľom RŠO SZTP AP v SR je ochrana záujmov skupiny obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde, nepretržité odborné vystupovanie pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomoc pri riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.
3. Cieľom RŠO SZTP AP v SR pri riešení životných podmienok jej členov je:
- sústavná integrácia do spoločnosti a priama aktívna účasť na vytváraní vlastného sociálneho postavenia,
- analýza spoločenského a právneho postavenia,
- celoslovenská a regionálna koordinácia sociálnej, liečebnej a pracovnej rehabilitácie,
- rozvoj aktivity, solidarity, komunikácie, informovanosti a vzájomnej pomoci,
- zabezpečenie primeranej celoslovenskej a regionálnej starostlivosti,
- vytvorenie informačného databázového súboru pre RŠO SZTP AP v SR, vrátane databanky s nevyhnutnými údajmi o postihnutých občanoch vo väzbe na pripravovaný automatizovaný administratívny systém v SR,
- zabezpečenie informačnej a publikačnej činnosti v rámci informátora polio a v masmédiách,
- spolupráca s asociáciami poliomyelitikov v zahraničí.
Čl. III.
Predmet činnosti
1. Sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálna prevencia, sociálna starostlivosť, sociálno-rehabilitačné služby v zmysle platných právnych predpisov.
2. Programy sociálnej rehabilitácie a rekondície.
3. Zdravotnícka osveta.
4. Pomoc pri obstarávaní ortopedických, protetických a kompenzačných pomôcok.
5. Činnosť zameraná na odstraňovanie architektonických bariér.
6. Pomoc pri pracovnom uplatnení členov v nadväznosti na zdravotný stav.
7. Kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácia a šport.
8. Informačná, publikačná a propagačná činnosť.
Čl. IV.
Členstvo
1. Riadnym členom RŠO SZTP AP v SR sa môže stať:
a) každý občan, ktorý má následky po poliomyelitíde a ktorý dovŕšil 18 rokov veku,
b) rodinný príslušník občana s následkami po poliomyelitíde,
c) priateľ a priaznivec RŠO SZTP AP v SR,
d) cudzí štátny príslušník, ktorý zaplatí členský príspevok a súhlasí so štatútom a programom RŠO SZTP AP v SR.
2. Členstvo vzniká:
a) u občana, ktorý má následky po poliomyelitíde, dňom doručenia jeho prihlášky Rade RŠO SZTP AP v SR a zaplatením členského príspevku,
b) u ostatných občanov na základe ich žiadosti o členstvo, po kladnom rozhodnutí Rady RŠO SZTP AP v SR a zaplatení členského príspevku.
O prijatí za člena rozhoduje Rada RŠO SZTP AP v SR. Dokladom o prijatí za člena je členský preukaz, evidenčný list a zaplatený členský príspevok.
3. Členstvo zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením z RŠO SZTP AP v SR po doručení oznámenia o vystúpení Rade RŠO SZTP AP v SR,
b) vylúčením - dňom doručenia písomného rozhodnutia Rady RŠO SZTP AP v SR o vylúčení člena,
c) úmrtím člena,
d) zánikom RŠO SZTP AP v SR,
e) neplatením členských príspevkov po dobu dlhšiu ako 3 roky.
Dôvodom na vylúčenie člena RŠO SZTP AP v SR môže byť sústavné alebo hrubé porušovanie Štatútu a poškodzovanie dobrého mena RŠO SZTP AP v SR, ako aj konanie člena v rozpore s dodržiavaním dobrých medziľudských vzťahov.
Čl. V.
Práva a povinnosti členov
1. Člen RŠO SZTP AP v SR má tieto práva:
- zúčastňovať sa života RŠO SZTP AP v SR, podieľať sa na jej činnosti a rozhodovaní podľa svojich schopností a možností,
- predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti a života RŠO SZTP AP v SR a vyjadrovať sa k nim,
- voliť do Rady RŠO SZTP AP v SR,
- byť volený do Rady RŠO SZTP AP v SR, a to za predpokladu, že ide o člena s následkami po poliomyelitíde,
- využívať výhody, ktoré RŠO SZTP AP v SR svojim členom poskytuje v zmysle platných všeobecne záväzných právnych a vnútrozväzových predpisov,
- žiadať o právnu pomoc pri ochrane svojich špecifických záujmov súvisiacich s telesným postihnutím, v oblasti sociálnej, zdravotnej a pracovnej,
- byť prítomný na rokovaniach RŠO SZTP AP v SR, ktoré sa týkajú jeho osoby,
- odvolať sa proti rozhodnutiam Rady RŠO SZTP AP v SR a žiadať, aby vo veci rozhodla členská schôdza.
2. Člen RŠO SZTP AP v SR má tieto povinnosti:
- dodržiavať Štatút RŠO SZTP AP v SR a konať v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
- zúčastňovať sa podľa svojich možností na živote a činnosti RŠO SZTP AP v SR,
- platiť členské príspevky, o výške ktorých rozhoduje členská schôdza.
Čl. VI.
Organizačná štruktúra RŠO SZTP AP v SR
1. RŠO SZTP AP v SR je organizačne začlenený do Slovenského zväzu telesne postihnutých ako republiková špecifická organizácia. Je organizačnou jednotkou SZTP špecifického zamerania, ktorá má republikovú pôsobnosť. V rámci jej pôsobenia sa na ňu vzťahujú všetky práva a povinnosti republikovej špecifickej organizácie, vyplývajúce zo stanov Slovenského zväzu telesne postihnutých.
2. Najvyšším orgánom RŠO SZTP AP v SR je členská schôdza.
3. Na čele RŠO SZTP AP v SR je deväťčlenná Rada RŠO SZTP AP v SR (ďalej len "Rada"), ktorú volia členovia RŠO SZTP AP v SR prítomní na členskej schôdzi
alebo hlasmi zasielanými písomne na obdobie štyroch rokov. Rada volí zo svojho stredu predsedu, dvoch podpredsedov, tajomníka a hospodára. Ďalšie rozdelenie funkcií sa určí podľa potrieb RŠO SZTP AP v SR.
Pri rozhodovaní sa vyžaduje prítomnosť väčšiny členov Rady, uznesenie je platné, ak zaň hlasuje väčšina prítomných členov Rady.
Počas volebného obdobia Rada môže odvolať a kooptovať člena Rady a na najbližšej členskej schôdzi informovať o tom členskú základňu. Členmi Rady sú aj zvolení zástupcovia do Republikovej rady SZTP. K platnosti písomného právneho úkonu Rady sa vyžaduje podpis dvoch splnomocnených členov Rady.
4. Rada RŠO SZTP AP v SR sa schádza minimálne 2-krát do roka.
5. Štatutárnym zástupcom RŠO SZTP AP v SR je predseda RŠO SZTP AP v SR.
6. Pri realizovaní činnosti na regionálnej úrovni môžu sa vytvárať kluby RŠO SZTP AP v SR. Tieto sú bez právnej subjektivity. Práca klubov sa riadi štatútom a organizačným poriadkom, ktorý schvaľuje Rada.
7. Súčasne s voľbou Rady RŠO SZTP AP v SR volia členovia RŠO SZTP AP v SR na členskej schôdzi alebo hlasmi zaslanými písomne trojčlennú kontrolnú komisiu RŠO SZTP AP v SR na obdobie štyroch rokov. Komisia zo svojho stredu volí predsedu. Kontrolná komisia je metodickým a kontrolným orgánom RŠO SZTP AP v SR. Uskutočňuje pravidelné kontroly podľa svojho plánu práce a mimoriadne kontroly na podnet členov a poverenia predsedu RŠO SZTP AP v SR. Kontrolná komisia upozorňuje na zistené nedostatky, navrhuje opatrenia, kontroluje nápravu nedostatkov, prípadne navrhuje sankcie. Kontrolná komisia predkladá Rade správu o výsledku kontrolnej činnosti.
Čl. VII.
Členská schôdza RŠO SZTP AP v SR
Najvyšším orgánom RŠO SZTP AP v SR je členská schôdza. Schádza sa aspoň raz za rok. Na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov RŠO SZTP AP v SR alebo na základe uznesenia Rady zvolá Rada RŠO SZTP AP v SR mimoriadnu členskú schôdzu.
Čl. VIII.
Rada RŠO SZTP AP v SR
1. Orgánom RŠO SZTP AP v SR v čase funkčného obdobia je Rada RŠO SZTP AP v SR, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi RŠO SZTP AP v SR.
Na čele Rady je predseda RŠO SZTP AP v SR.
2. Rada RŠO SZTP AP v SR :
a) zodpovedá za organizačnú činnosť a hospodárenie s finančnými prostriedkami RŠO SZTP AP v SR,
b) koordinuje tok informácií v rámci RŠO SZTP AP v SR,
c) zastupuje a obhajuje záujmy členov voči vonkajším subjektom,
d) spolupracuje s s orgánmi štátnej správy a samosprávy SR,
e) spolupracuje s organizačnými jednotkami SZTP,
f) informuje o zasadnutiach Republikovej rady SZTP a koordinuje prácu klubov,
g) navrhuje kandidáta na predsedu SZTP na Zjazd,
h) navrhuje zástupcov odborných komisií pri Republikovej rade SZTP,
i) vytvára si pre vlastnú potrebu odborné komisie,
j) predkladá a vyhodnocuje projekty na grantové komisie, na štátnu správu, samosprávu, nadácie, organizácie a inštitúcie v zmysle ich predpisov,
k) odvoláva predsedu Rady RŠO SZTP AP v SR pri neplnení povinností, porušovania Stanov SZTP a Štatútu RŠO SZTP AP v SR a pri odsúdení za úmyselný trestný čin.
l) zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu podľa článku VII.,
m) navrhuje zástupcu RŠO SZTP AP v SR do Republikovej kontrolnej komisie,
n) volí členov do kontrolnej komisie RŠO SZTP AP v SR.
3. Rada RŠO SZTP AP v SR prerokúva:
a) štatistiku a evidenciu členov,
b) návrh plánu činnosti RŠO SZTP AP v SR na ďalšie obdobie,
c) rozpočet podľa plánu činnosti
d) správu o činnosti RŠO SZTP AP v SR,
e) správu o hospodárení RŠO SZTP AP v SR,
f) správu kontrolnej komisie,
g) štatút a jeho zmeny a doplnky.
Čl. IX.
Finančné prostriedky a majetok RŠO SZTP AP v SR
1. RŠO SZTP AP v SR je právnickou osobou, vlastní majetok, ktorý využíva na plnenie svojich úloh.
2. Finančné prostriedky sa tvoria z:
a) členských príspevkov, ktorých výšku určuje členská schôdza RŠO SZTP AP v SR,
b) podielov zaplatenej dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
c) sponzorských príspevkov a darov,
d) príjmov z účastníckych poplatkov za sociálno-rehabilitačné kurzy, rekreácie,
e) príjmov z vlastnej činnosti,
f) schválených projektov,
g) ostatných príjmov v zmysle právnych predpisov SR.
Čl. X.
Združovanie
RŠO SZTP AP v SR sa môže v spoločnom záujme združovať s ostatnými organizáciami zdravotne postihnutých. O vstupe RŠO SZTP AP v SR do združenia rozhoduje členská schôdza, ktorá volí aj zástupcov RŠO SZTP AP v SR do združenia. RŠO SZTP AP v SR môže byť členom medzinárodných organizácií. Zástupcov volí členská schôdza RŠO SZTP AP v SR.
Čl. XI.
Zánik RŠO SZTP AP v SR
1. RŠO SZTP AP v SR zaniká uznesením členskej schôdze RŠO SZTP AP v SR. K platnosti uznesenia je potrebný súhlas:
a) nadpolovičnej väčšiny členov prítomných na členskej schôdzi, resp.,
b) nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
2. Uznesenie o zániku sa musí do 15 dní zaslať Republikovej rade SZTP.
Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Právo výkladu štatútu a iných predpisov RŠO SZTP AP v SR medzi dvomi volebnými obdobiami prináleží Rade RŠO SZTP AP v SR.
2. Štatút RŠO SZTP AP v SR nadobúda platnosť schválením Republikovou radou SZTP.
3. Účinnosť štatútu sa nadobúda dňom schválenia Republikovou radou SZTP.
Štatút RŠO SZTP AP v SR bol schválený na zasadnutí Republikovej rady Slovenského zväzu telesne postihnutých dňa 16. januára 2010 v Štúrove.
Ing. Monika Vrábľová, v. r.
predsedníčka SZTP