Štatút

republikovej špecifickej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých

Asociácia polio v Slovenskej republike

Čl. I.

Základné ustanovenia

 1. Názov: Slovenský zväz telesne postihnutých, republiková špecifická organizácia Asociácia polio v Slovenskej republike

 2. Oficiálna skratka: RŠO SZTP AP v SR

 3. Sídlo: Hlavná 64/38, 930 25 Vrakúň

 4. Republiková špecifická organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Asociácia polio v Slovenskej republike (ďalej len "Asociácia polio v SR") je organizačnou jednotkou SZTP združujúcou občanov, ktorí v ranom detstve prekonali detskú obrnu, poliomyelitídu.

Čl. II.

Poslanie a cieľ činnosti

 1. Asociácia polio v SR je celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt. Má právnu subjektivitu v zmysle stanov SZTP.

 2. Základným programom a cieľom Asociácie polio v SR je ochrana záujmov skupiny obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde, nepretržité odborné vystupovanie pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomoc pri riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.

 3. Cieľom Asociácie polio v SR pri riešení životných podmienok jej členov je:

 • podpora integrácie do spoločnosti a aktívna účasť na zlepšovaní ich sociálneho postavenia

 • analýza spoločenského a právneho postavenia občanov s poliomyelitídou,

 • celoslovenská a regionálna koordinácia sociálnej rehabilitácie,

 • rozvoj aktivity, solidarity, komunikácie, informovanosti a vzájomnej pomoci,

 • informačná a publikačná činnosť prostredníctvom Informátora Asociácie polio v SR, vlastnej internetovej stránky a v masmédiách,

 • spolupráca s asociáciami poliomyelitikov v zahraničí.


4.           Asociácia polio v SR sa vo svojej činnosti riadi týmto Štatútom, ako aj Stanovami SZTP a ostatnými jeho vnútrozväzovými predpismi a normami.

Čl. III.

Predmet činnosti
 1. Sociálne poradenstvo, sociálno-rehabilitačné služby v zmysle platných právnych predpisov.

 2. Programy sociálnej rehabilitácie a rekondície.

 3. Zdravotnícka osveta.

 4. Pomoc pri obstarávaní ortopedických, protetických a kompenzačných pomôcok.

 5. Činnosť zameraná na odstraňovanie architektonických bariér.

 6. Pomoc pri pracovnom uplatnení členov v nadväznosti na zdravotný stav.

 7. Kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácia a šport.

 8. Informačná, publikačná a propagačná činnosť.

Čl. IV.

Členstvo

 1. Riadnym členom Asociácie polio v SR, sa môže stať:

a) každý občan, ktorý má následky po poliomyelitíde a ktorý dovŕšil 18 rokov veku,

b) rodinný príslušník občana s následkami po poliomyelitíde,

c) priateľ a priaznivec Asociácie polio v SR,

d) cudzí štátny príslušník, ktorý zaplatí členský príspevok a súhlasí so štatútom a programom Asociácie polio v SR.

2.        Členstvo vzniká:

a) u občana, ktorý má následky po poliomyelitíde, dňom doručenia jeho prihlášky Rade Asociácie polio v SR a zaplatením členského príspevku,

b) u ostatných občanov na základe ich žiadosti o členstvo, po kladnom rozhodnutí Rady Asociácie polio v SR a zaplatení členského príspevku.

O prijatí za člena rozhoduje Rada Asociácie polio v SR. Dokladom o prijatí za člena je členský preukaz, evidenčný list a zaplatený členský príspevok.

3.        Členstvo zaniká:

a) dobrovoľným vystúpením z Asociácie polio v SR po doručení oznámenia o vystúpení Rade Asociácie polio v SR,

b) vylúčením - dňom doručenia písomného rozhodnutia Rady Asociácie polio v SR o vylúčení člena; dôvodom na vylúčenie člena môže byť sústavné alebo hrubé porušovanie Štatútu a poškodzovanie dobrého mena Asociácie polio v SR, konanie člena v rozpore s dodržiavaním dobrých medziľudských vzťahov a pri odsúdení za úmyselný trestný čin,

c) neplatením členských príspevkov po dobu dlhšiu ako 3 roky,

d) úmrtím člena,

e) zánikom Asociácie polio v SR.

Čl. V.

Práva a povinnosti členov
 1. Člen Asociácie polio v SR má tieto práva:

  • zúčastňovať sa života Asociácie polio v SR podieľať sa na jej činnosti a rozhodovaní podľa svojich schopností a možností,

  • predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti a života Asociácie polio v SR a vyjadrovať sa k nim,

  • voliť do Rady Asociácie polio v SR,

  • byť volený do Rady Asociácie polio v SR, a to za predpokladu, že ide o člena s následkami po poliomyelitíde,

  • využívať výhody, ktoré Asociácia polio v SR svojim členom poskytuje v zmysle platných všeobecne záväzných právnych a vnútrozväzových predpisov,

  • žiadať o právnu pomoc pri ochrane svojich špecifických záujmov súvisiacich s telesným postihnutím v oblasti sociálnej, zdravotnej a pracovnej,

  • byť prítomný na rokovaniach Rady Asociácie polio v SR, ktoré sa týkajú jeho osoby,

  • odvolať sa proti rozhodnutiam Rady Asociácie polio v SR a žiadať, aby vo veci rozhodla členská schôdza.

2.          Člen Asociácie polio v SR má tieto povinnosti:

  • dodržiavať Štatút Asociácie polio v SR, Stanovy SZTP, ako aj ostatné vnútrozväzové normy,

  • zúčastňovať sa podľa svojich možností na živote a činnosti Asociácie polio v SR,

  • platiť členské príspevky, o výške ktorých rozhoduje členská schôdza.

Čl. VI.

Organizačná štruktúra Asociácie polio v SR
 1. Asociácia polio v SR je organizačne začlenená do Slovenského zväzu telesne postihnutých ako republiková špecifická organizácia. Je organizačnou jednotkou SZTP špecifického zamerania, ktorá má republikovú pôsobnosť. V rámci jej pôsobenia sa na ňu vzťahujú všetky práva a povinnosti republikovej špecifickej organizácie, vyplývajúce zo Stanov Slovenského zväzu telesne postihnutých a ostatných vnútrozväzových noriem.

 2. Na čele Asociácie polio v SR je päťčlenná Rada Asociácie polio v SR (ďalej len "Rada"), ktorú volia členovia Asociácie polio v SR prítomní na členskej schôdzi, alebo hlasmi zasielanými písomne, a to na obdobie štyroch rokov. Rada volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a hospodára. Ďalšie rozdelenie funkcií sa určí podľa potrieb Asociácie polio v SR.

Pri rozhodovaní sa vyžaduje prítomnosť väčšiny členov Rady, uznesenie je platné, ak zaň hlasuje väčšina prítomných členov Rady.

 1. Rada Asociácie polio v SR sa schádza minimálne 2-krát do roka.

 2. Štatutárnym zástupcom Asociácie polio v SR je jej predseda, v jeho neprítomnosti ho na základe písomného poverenia predsedu zastupuje v plnom rozsahu podpredseda.

 3. Pri realizovaní činnosti na regionálnej úrovni môžu sa vytvárať kluby Asociácie polio v SR. Tieto sú bez právnej subjektivity. Práca klubov sa riadi štatútom a organizačným poriadkom, ktorý schvaľuje Rada.

 4. Súčasne s voľbou členov Rady Asociácie polio v SR, volia členovia Asociácie polio v SR na členskej schôdzi alebo hlasmi zaslanými písomne trojčlennú kontrolnú komisiu Asociácie polio v SR, a to na obdobie štyroch rokov. Komisia si zo svojho stredu volí predsedu. Kontrolná komisia je metodickým a kontrolným orgánom Asociácie polio v SR. Uskutočňuje pravidelné kontroly podľa svojho plánu práce a mimoriadne kontroly na podnet členov a/alebo z poverenia predsedu Asociácie polio v SR. Kontrolná komisia upozorňuje na zistené nedostatky, navrhuje opatrenia, kontroluje nápravu nedostatkov, prípadne navrhuje sankcie. Kontrolná komisia predkladá Rade správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.

Čl. VII.

Členská schôdza Asociácie polio v SR

Najvyšším orgánom Asociácie polio v SR je členská schôdza. Schádza sa aspoň raz za rok. Na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov Asociácie polio v SR alebo na základe uznesenia Rady zvolá Rada Asociácie polio v SR mimoriadnu členskú schôdzu.

Čl. VIII.

Rada Asociácie polio v SR
 1. Orgánom Asociácie polio v SR počas funkčného obdobia je Rada Asociácie polio v SR, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi Asociácie polio v SR.

Na čele Rady je predseda Asociácie polio v SR.

2.      Rada Asociácie polio v SR:

a) zodpovedá za organizačnú činnosť a hospodárenie s finančnými prostriedkami Asociácie polio v SR

b) koordinuje tok informácií v rámci Asociácie polio v SR,

c) zastupuje a obhajuje záujmy členov voči vonkajším subjektom,

d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy SR,

e) spolupracuje s ostatnými organizačnými jednotkami SZTP,

f) informuje o zasadnutiach Republikovej rady SZTP a koordinuje prácu klubov,

g) navrhuje kandidáta na predsedu SZTP,

h) navrhuje zástupcov odborných komisií pri Republikovej rade SZTP,

i) ak je to účelné, vytvára si pre vlastnú potrebu odborné komisie,

j) predkladá a vyhodnocuje projekty na grantové komisie, na štátnu správu, samosprávu, nadácie, organizácie a inštitúcie v zmysle ich predpisov,

k) odvoláva predsedu Rady Asociácie polio v SR pri neplnení povinností, porušovaní Stanov SZTP a Štatútu Asociácie polio v SR a pri odsúdení za úmyselný trestný čin.

l) zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu podľa článku VII.,

m) navrhuje zástupcu Asociácie polio v SR do Republikovej kontrolnej komisie,

n) navrhuje členov do kontrolnej komisie Asociácie polio v SR, ktorých volí členská schôdza Asociácie polio v SR.

3.           Rada Asociácie polio v SR prerokúva:

a) štatistiku a evidenciu členov,

b) návrh plánu činnosti Asociácie polio v SR na ďalšie obdobie,

c) rozpočet podľa plánu činnosti,

d) správu o činnosti Asociácie polio v SR,

e) správu o hospodárení Asociácie polio v SR,

f) správu kontrolnej komisie,

g) štatút a jeho zmeny a doplnky.

Čl. IX.

Finančné prostriedky a majetok Asociácie polio v SR
  1. Asociácia polio v SR je právnickou osobou, vlastní majetok, ktorý využíva na plnenie svojich úloh.

  2. Finančné prostriedky sa tvoria z:

a) členských príspevkov, ktorých výšku určuje členská schôdza Asociácie polio v SR; minimálna výška členského schválená na Zjazde SZTP je pritom 5,- €,

b) podielov zaplatenej dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

c) sponzorských príspevkov a darov,

d) z účastníckych poplatkov za sociálno-rehabilitačné kurzy, rekreácie, relaxačné pobyty a i.

e) príjmov z vlastnej činnosti,

f) schválených projektov,

g) ostatných príjmov v zmysle právnych predpisov SR.

Čl. X.

Združovanie

Asociácia polio v SR, sa môže v spoločnom záujme združovať s ostatnými organizáciami zastupujúcich občanov so zdravotným postihnutím. O vstupe Asociácie polio v SR do združenia rozhoduje členská schôdza, ktorá volí aj zástupcov Asociácie polio v SR do združenia. Asociácia polio v SR môže byť členom medzinárodných organizácií. Zástupcov volí členská schôdza Asociácie polio v SR.

Čl. XI.

Zánik Asociácie polio v SR
 1. Asociácia polio v SR zaniká uznesením členskej schôdze Asociácie polio v SR. K platnosti uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

 2. Uznesenie o zániku sa musí do 15 dní zaslať štatutárnemu zástupcovi SZTP a Republikovému centru SZTP.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia
 1. Právo výkladu Štatútu a iných predpisov, ktorými je Asociácia polio v SR viazaná, prináleží Rade Asociácie polio v SR.

 2. Štatút Asociácie polio v SR nadobúda platnosť schválením Republikovou radou SZTP.

Štatút Asociácie polio v SR bol schválený Republikovou radou Slovenského zväzu telesne postihnutých dňa 6. 5. 2020.

O sídle Asociácie polio v SR uvedenom v Čl. I, 3. bod, rozhodli výsledky korešpondenčných volieb do Rady a Kontrolnej komisie vyhlásené na výročnej členskej schôdzi Asociácie polio v SR konanej dňa 9. 8. 2020 v Hokovciach a nadväzné rokovanie novozvolenej Rady Asociácie polio v SR z toho istého dňa.

V Bratislave dňa 17. 8. 2020

Ing. Monika Vrábľová, v. r.
predsedníčka SZTP