Voľby


Voľby do Rady a Kontrolnej komisie AP v SR na obdobie 2020 - 2024.

Milí priatelia,

korešpondenčné voľby do Rady a Kontrolnej komisie našej Asociácie polio, ktoré sa uskutočnili v priebehu februára a marca tohto roku, neboli v súlade s našim Štatútom, keďže ten nám v upravenej podobe (v akej sme ho zverejnili aj v poslednom Informátore č. 1/2020) Republiková rada SZTP schválila hlasovaním formou per rollam až začiatkom mája t. r. Voľba piatich členov Rady (teda podľa nového, v tom čase ešte neschváleného Štatútu AP) bola preto neplatná, a preto je nevyhnutné ju opakovať.

Nižšie nájdete hlasovací lístok, na ktorom sú uvedení kandidáti do Rady a Kontrolnej komisie AP na ďalšie štyri roky. Zoznam kandidátov môžete doplniť aj o ďalšie návrhy, ak viete o niekom, kto by bol ochotný takýmto spôsobom pracovať v našom občianskom združení.

Na hlasovacom lístku vyznačte najviac 5 (päť) mien pri kandidátoch do Rady AP, pri kandidátoch do Kontrolnej komisie (tá má troch členov) zakrúžkujte najviac 3 (tri) mená.

Radi by sme ešte zdôraznili, že všetci, ktorých mená uvádzame na hlasovacom lístku, so svojou kandidatúrou do Rady, resp. do Kontrojnej komisie súhlasia a majú záujem pracovať na týchto pozíciách v prospech nás všetkých.

Voľby do Rady a Kontrolnej komisie Asociácie polio v SR sú v zásade tajné, v prípade korešpondenčných volieb, resp. volieb, kde sa vyplnené hlasovacie lístky posielajú elektronicky, však túto zásadu je možné dodržať, len ak svoj vyplnený hlasovací lístok zašlete v priloženej samostatnej obálke bez uvedenia adresy odosielateľa. Vyplnený hlasovací lístok však môžete poslať aj v jednej obálke spoločne s prihláškou na tohtoročné podujatia, aj v takom prípade sa budeme snažiť o maximálne zachovanie anonymity vášho hlasovania.

Vyplnený hlasovací lístok pošlite tajomníčke Asociácie polio v SR, Mgr. Anne Hmirákovej, do 30. júna 2020 poštou v priloženej obálke, ktorú ste dostali poštou alebo elektronicky (odfotený alebo oskenovaný) na adresu a.hmirakova@centrum.sk.

Hlasovací lístok