Zo zasadnutí Rady

Rokovanie Rady AP 16. 10. 2018

Rada AP sa na svojom jesennom pracovnom zasadnutí v priestoroch Únie žien Slovenska v bratislavskom Horskom parku (naše poďakovanie patrí Milošovi za zabezpečenie, no najmä pani MUDr. Irene Belohorskej za láskavé umožnenie stretnúť sa v priestoroch ÚŽS) zišla v zložení Alica Suchá, Marcela Gašová, Helenka Kánová, Vojto Antošovský, Miloš Stilhammer a pisateľ tejto správy. Ostatní členovia Rady, ako aj členovia Kontrolnej komisie sa zasadnutia z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť, Rada však bola uznášaniaschopná.

Na programe zasadnutia boli nasledovné body:

1. Zhodnotenie aktivít realizovaných v r. 2018

prítomní skonštatovali, že všetky tri kľúčové akcie (víkendovka v Piešťanoch, rehabilitačné pobyty v Hokovciach a na Zemplínskej Šírave) prebehli hladko a bez väčších problémov. V Hokovciach pretrvávajú výhrady k bariérovosti (vstup do objektu, prístup do bazéna) a veľmi obmedzená ponuka iných aktivít. Pokiaľ ide o bazén, platí to aj pre Zemplínsku Šíravu, kde sa k tomu pridáva aj značne hlučné prostredie vo večerných a najmä nočných hodinách.

2. Plán aktivít na rok 2019

  • víkendové stretnutie sa uskutoční v hoteli Satelit v Piešťanoch v dňoch 9. - 12. mája 2019;
  • rekondičný pobyt v Hoteli Park Hokovce: 11. - 18. 8. 2019 (ešte je potrebné dohodnúť s hotelom pobyt na 7 dní, nie 6);
  • rekondičný pobyt Zemplínska Šírava: 20. - 26. 7. 2019.

Stále platí, že je potrebné hľadať ďalšie vhodné lokality, prístupné nielen z hľadiska bezbariérovosti a dostatočného počtu izieb pre vozičkárov, ale aj z hľadiska dostupnosti verejnou dopravou, limitujúcim kritériom je však aj cena. Prítomní diskutovali o prípadných možnostiach v Osobitej pri Zuberci, Duchonke, Madarásze, ktoré treba všetky preveriť, najlepšie osobnou návštevou, treba však permanentne hľadať i ďalšie, kde by sa mohli uskutočniť pobyty už v r. 2020.

V súvislosti s plánovanými aktivitami sme sa ešte rozhodli, že aj v tomto roku skúsime zorganizovať Mikulášsku besiedku, a to v nedeľu 2. decembra 2018 popoludní. Musíme hľadať v meste objekt s dobrým a bezbariérovým prístupom. Možnosti preveria A. Suchá, M. Gašová a Š. Grajcár.

3. Priebežná informácia o čerpaní finančných prostriedkov v tomto roku

Aktuálne máme na účte 9 306,72 €, príjem z dvoch percent k dnešnému dňu je 2 793,23 €.

V tejto súvislosti sme diskutovali o možnosti zvýšiť dotáciu pre členov víkendového a rehabilitačných pobytov - väčšina prítomných tento zámer podporila, bude ho však možné spresniť až začiatkom budúceho roka, keď budeme vedieť, aká je cena plánovaných pobytov v jednotlivých lokalitách. Výška dotácie by sa odvíjala od ceny pobytu a bola by vyjadrená v percentách (výška dotácie by mohla byť 25 - 30 %).

4. Web stránka www.polio.sk

Prítomní podrobnejšie diskutovali o jej formálnej a obsahovej stránke a možnostiach priebežného napĺňania a aktualizácie jej obsahu. Š. Grajcár v tejto súvislosti vyjadril svoju nespokojnosť s tým, ako stránka vyzerá po formálnej stránke a že je nevyhnutné venovať formálnej i obsahovej stránke oveľa viac pozornosti ako doteraz. Na napĺňaní obsahu sa však musí podieľať čo najviac členov AP, nemôže to stáť len na J. Danekovi, ktorý má stránku na starosti ako správca, Š. Grajcárovi, známemu grafomanovi (ktorý však na stránku veľmi neprispieva), či ďalších dvoch troch jednotlivcoch. Možnosti profesionálnejšieho spravovania našej stránky (ako našej výkladnej skrine) prostredníctvom externého dodávateľa, a to aj za rozumnú úhradu, preverí Š. Grajcár.

5. Informácie zo SZTP

Predseda Rady AP najprv informoval o priebehu benefičného koncertu organizovaného Slovenským zväzom telesne postihnutých, ktorý sa uskutočnil v bratislavskom Istropolise v nedeľu 14. októbra 2018. Podrobnejšie potom referoval o priebehu rokovania Republikovej rady SZTP, ktoré sa uskutočnilo 14. septembra 2018 v Kremnici, deň pred konaním Kremnickej barličky.

6. Informátor č. 2/2018

A. Suchá ako zostavovateľka našich Informátorov informovala o aktuálnej naplnenosti čísla, v súvislosti s jeho distribúciou sme diskutovali o tom, ako skrátiť čas medzi jeho vyskladnením z tlačiarne a doručením poštou našim členom. Riešením by mohlo byť obálkovanie a rozosielanie z Bratislavy, kde sa náš Informátor tlačí, čím by sme nemuseli byť závislí na externých faktoroch distribúcie.

7. Účasť na podujatiach

Š. Grajcár informoval o priebehu Festivalu Obrnári obrnárom o obrnároch a o rokovaní so zástupcami českej AP v Janských Lázňach, ktoré absolvoval v dňoch 28. - 29. Septembra.

Uviedol tiež, že 24. 10. 2018 sa na pozvanie českej Asociácie polio zúčastní na konferencii k polio a PPS, kde bude mať aj príspevok "Kvalita života obrnárov na Slovensku - úvodná sonda", ktorý sumarizuje odpovede na dotazník, ktorým Š. Grajcár oslovil členov našej AP v priebehu augusta t. r.

8. Návrh

Š. Grajcára na uzavretie dohody o spolupráci s maďarskou organizáciou Magyar Polio Alapítvány prítomní podporili, o ďalších krokoch v tomto smere bude členov Rady priebežne informovať.

9. Medzinárodné aktivity

Š. Grajcár informoval o účasti na konferenciách EURORDIS (Viedeň), EDF (Vilnius), Valnom zhromaždení EPU (Rheinsberg) ako aj tých, ktoré sa ešte len budú konať (Konferencia o polio a PPS v Prahe, 24. 10.; zasadnutie výboru EPU v Dubline, 16. 11.; Valné zhromaždenie EPU v júni 2019 v Londýne; medzinárodná konferencia o polio a PPS vo Vitorii-Gasteiz v Španielsku v októbri 2019). Spomenul, že v súvislosti s budúcoročnou konferenciou o polio a PPS je pred nami úloha hľadať, kto zo Slovenska by sa tejto konferencie mohol zúčastniť, keď už nie aktívne, tak aspoň pasívne.

Rada AP ďalej poverila Š. Grajcára osloviť listom ministerku zdravotníctva SR, hlavného odborníka MZ SR pre neurológiu, prípadne aj Slovenskú neurologickú spoločnosť a požiadať ich, aby problematike komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacientov s následkami po poliomyelitíde venoval štát oveľa väčšiu pozornosť ako doteraz.

10. Rôzne

Š. Grajcár informoval o zámere osloviť Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave so sídlom v Piešťanoch s ponukou prednášky alebo výberového seminára pre študentov denného či externého štúdia o poliomyelitíde a jej následkoch. O výsledku tejto iniciatívy bude členov Rady informovať priebežne, najneskôr však na jej najbližšom zasadnutí.

Týmto sa program zasadnutia Rady AP ukončil, Š.Grajcár poďakoval všetkým za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

Bratislava 17. 10. 2018

Zapísal: Štefan Grajcár, predseda Asociácie polio