Vitajte na našich stránkach

Asociácia polio v SR je neziskové občianske združenie, ktorého základným cieľom a ambíciou je pomáhať najmä pri ochrane záujmov skupiny obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde. Od svojho vzniku v r. 1992 vystupuje pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomáha im pri riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.

Poliomyelitída alebo detská obrna je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie postihujúce najmä deti vo veku do 15 rokov, ktoré sa u nás vďaka preventívnym očkovacím programom endemicky vyskytlo naposledy v roku 1960. Ľudia s následkami po detskej obrne a členovia Asociácie polio v SR sú preto ľudia v dôchodkovom a preddôchodkovom veku. Diagnóza poliomyelitída (poliomyelitis anterior acuta) dnes u nás už síce takmer nikoho nestraší, žije tu však s ňou stále okolo 1500 - 2000 ľudí, ktorí sa snažia i napriek svojmu zdravotnému postihnutiu aktívne žiť, podobne ako aktívne žili a žijú počas celého svojho života.

Za jeden z najväčších úspechov Asociácie polio v posledných rokoch možno považovať petíciu na podporu našej požiadavky presunúť diagnózu "následky po poliomyelitíde" v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť z kategórie B (tu sa z verejného zdravotného poistenia hradia len náklady na samotnú liečbu, pobytové náklady - ubytovanie a strava - však nie) do kategórie A (liečebné i pobytové náklady sú hradené z verejného zdravotného poistenia) a medzi indikované diagnózy zaradiť aj "postpoliomyelitický syndróm". Petícia, ktorú v priebehu leta 2014 podporilo celkom 7 331 ľudí, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a zopár ďalších krajín, vyústila do žiadanej zmeny legislatívy s účinnosťou od novembra 2017. Týmto sa kúpeľná starostlivosť stala pre nás ako väčšinou už ekonomicky neaktívnych oveľa dostupnejšia a veľmi nám to pomáha udržiavať svoj zdravotný stav a fyzickú kondíciu na úrovni zabezpečujúcej nám akú takú samostatnosť, prispieva to tiež k zvýšeniu kvality nášho života.

Asociácia polio v SR je republikovou špecifickou organizáciou zastrešenou Slovenským zväzom telesne postihnutých (SZTP). Sme však organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, môžeme teda konať vo vlastnom mene a uchádzať sa každoročne napríklad aj o 2 % z dane právnických a fyzických osôb.

Dnes, pred 70 rokmi detský lekár, virológ a imunológ svetu oznámil, že objavil vakcínu proti detskej obrne 

V nedeľu 26. marca uplynie 70 rokov odvtedy, ako Jonas SALK zverejnil svoj objav vakcíny proti tejto zákernej chorobe. Viac si prečítajte na tomto odkaze.

Tomuto výročiu je venovamý aj článok "Nezištnost virologa Salka i cesta doktora Sabina za železnou oponu zachránily svět před dětskou obrnou", ktorého autorom je Jiří Holubec a ktorý je uverejnený v českom časopise REFLEX.

26. 3. 2023


Prispejte nám 2 % z dane - ďakujeme.

Vystavenie poukazu na kúpeľnú liečbu                                 Máte s tým problém?                                                         Viac v AKTUALITÁCH. 

Plán akcií na rok 2023 s podrobnými  informáciami nájdete v rubrike ASOCIÁCIA - Plán činnosti

• Jubilejné stretnutie vo Veľkých Losinách v máji 2023      Viac v AKTUALITÁCH.

Osobná asistencia - daňové priznanie osobných asistentov a asistentiek za rok 2022

Osobní asistenti a asistentky majú povinnosť do 31. 3. 2023 podať daňové priznanie z príjmu za vykonávanie osobnej asistencie v roku 2022 a preto by sme Vás opakovane chceli informovať o tom, že všetky potrebné informácie súvisiace s touto povinnosťou je možné nájsť na webovej stránke Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR - www.omdvsr.sk. Ako jediná nezisková organizácia prevádzkujú Agentúru osobnej asistencie, ktorej cieľom je poskytovať odborné poradenstvo a pomoc všetkým užívateľom osobnej asistencie a osobným asistentom a preto sú tými najkompetentnejšími. Na ich webovej stránke môžete nájsť všetky základné informácie a v prípade, že by ste mali problém, na ktorý ste nenašli odpoveď, môžete sa na nich obrátiť tiež e-mailom: dane@osobnaasistencia.sk, alebo telefonicky: 0948 529 976.

Výška životného minima od 1. júla 2022

K 1. júlu 2022 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .