Vitajte na našich stránkach

Asociácia polio v SR je neziskové občianske združenie, ktorého základným cieľom a ambíciou je pomáhať najmä pri ochrane záujmov skupiny obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde. Od svojho vzniku v r. 1992 vystupuje pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomáha im pri riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.

Poliomyelitída alebo detská obrna je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie postihujúce najmä deti vo veku do 15 rokov, ktoré sa u nás vďaka preventívnym očkovacím programom endemicky vyskytlo naposledy v roku 1960. Ľudia s následkami po detskej obrne a členovia Asociácie polio v SR sú preto ľudia v dôchodkovom a preddôchodkovom veku. Diagnóza poliomyelitída (poliomyelitis anterior acuta) dnes u nás už síce takmer nikoho nestraší, žije tu však s ňou stále okolo 1500 - 2000 ľudí, ktorí sa snažia i napriek svojmu zdravotnému postihnutiu aktívne žiť, podobne ako aktívne žili a žijú počas celého svojho života.

Za jeden z najväčších úspechov Asociácie polio v posledných rokoch možno považovať petíciu na podporu našej požiadavky presunúť diagnózu "následky po poliomyelitíde" v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť z kategórie B (tu sa z verejného zdravotného poistenia hradia len náklady na samotnú liečbu, pobytové náklady - ubytovanie a strava - však nie) do kategórie A (liečebné i pobytové náklady sú hradené z verejného zdravotného poistenia) a medzi indikované diagnózy zaradiť aj "postpoliomyelitický syndróm". Petícia, ktorú v priebehu leta 2014 podporilo celkom 7 331 ľudí, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a zopár ďalších krajín, vyústila do žiadanej zmeny legislatívy s účinnosťou od novembra 2017. Týmto sa kúpeľná starostlivosť stala pre nás ako väčšinou už ekonomicky neaktívnych oveľa dostupnejšia a veľmi nám to pomáha udržiavať svoj zdravotný stav a fyzickú kondíciu na úrovni zabezpečujúcej nám akú takú samostatnosť, prispieva to tiež k zvýšeniu kvality nášho života.

Asociácia polio v SR je republikovou špecifickou organizáciou zastrešenou Slovenským zväzom telesne postihnutých (SZTP). Sme však organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, môžeme teda konať vo vlastnom mene a uchádzať sa každoročne napríklad aj o 2 % z dane právnických a fyzických osôb.

Najnovšie

Opäť na kačacine

Členovia Bratislavského klubu obrnárov sa v posledný no-vembrový deň stretli na spoločnej, už tradičnej a oficiálnej akcii. Kačacinka bola dobrá, všetkým chutilo. Neoficiálne išlo o Mikulášske stretnutie.  

Naša Alicka oslavovala

Pred niekoľkými dňami sme si spoločne s našou Alickou Su-chou pripomenuli jej krásne okrúhliny. Chceli sme ju trochu prekvapiť, tak sme ju pod zámienkou rozšíreného zasadnutia Rady "vylákali" do reštaurácie neďaleko od jej súčasného bydla a prekvapenie bolo, zdá sa, naozaj prekvapením - zišlo sa nás tam spolu s ňou dvanásť, prišli dokonca aj Janka s Dušanom až hen zo Zvolena! Alicke sme zablahoželali všetko najlepšie, vystískali sme ju a potom sme posedeli pri dobrom obede spomínajúc na staré časy, na spoločne prežité chvíle,  ba stihli sme sa ešte venovať aj plánom na najbližšie mesiace, ako inak, v osvedčenej Alickinej réžii.

Bolo to príjemné a veľmi milé stretnutie a radi by sme Alicke za všetkých našich členov chceli zablahoželať ešte raz aj na týchto stránkach - Všetko naklepšie, Alicka!

P. S.: Nepýtajte sa, ktoréže okrúhliny to asi boli, a nenechajte sa oklamať údajmi v jej občianskom preukaze - je tam zjavne chyba. Alicka má podľa všetkého tak o dvadsaťpäť menej, súdiac podľa energie, ktorú má ešte aj na rozdávanie...    

Vyšlo ďalšie číslo Informátora AP v SR: č. 2/2022. Nájdete  v ňom informácie z osláv 30. výročia vzniku Asociácie polio    v SR, Aktuálne informácie k problematike PPS, Ohlasy našich členov na akcie v roku 2022 a ďalšie.

V rubrike POLIO - Polio vo svete sme si pripomenuli 24. október ako Svetový deň boja proti detskej obrne.

V rubrike PÍŠETE NÁM sa Rózka Caňová podelila o záži-tok z návštevy Svetového dňa polio v Budapešti

Svetový deň boja proti detskej obrne

Každý rok si 24. októbra pripomíname Svetový deň boja proti detskej obrne. Iniciátorom bola organizácia Rotary International, ktorá v r. 1988 spustila celosvetovú kampaň a iniciatívu na podporu očkovania proti detskej obrne, poliomyelitíde, ktorej konečným cieľom bude úplné vyhubenie tohto nebezpečného vírusového ochorenia na celom svete. K iniciatíve sa vzápätí pridala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ďalšie subjekty z krajín celého sveta, spomedzi ktorých snáď najznámejšou je Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov podporujúca túto iniciatívu stovkami miliónov dolárov.

Viacej už v avizovanej rubrike POLIO.

O detskej obrne vysielala STV 2 v relácii Cesta 27. marca 2021 o 11:01 h 

Túto reláciu o živote s obrnou s predsedami Asociácie polio v SR, bývalým Štefanom Grajcárom a súčasným Milanom Dovhunom si pozrite na https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14177/265488#0

Prispejte nám 2 % z dane  ďakujeme