Vitajte na našich stránkach

Asociácia polio v SR je neziskové občianske združenie, ktorého základným cieľom a ambíciou je pomáhať najmä pri ochrane záujmov skupiny obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde. Od svojho vzniku v r. 1992 vystupuje pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomáha im pri riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.

Poliomyelitída alebo detská obrna je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie postihujúce najmä deti vo veku do 15 rokov, ktoré sa u nás vďaka preventívnym očkovacím programom endemicky vyskytlo naposledy v roku 1960. Ľudia s následkami po detskej obrne a členovia Asociácie polio v SR sú preto ľudia v dôchodkovom a preddôchodkovom veku. Diagnóza poliomyelitída (poliomyelitis anterior acuta) dnes u nás už síce takmer nikoho nestraší, žije tu však s ňou stále okolo 1500 - 2000 ľudí, ktorí sa snažia i napriek svojmu zdravotnému postihnutiu aktívne žiť, podobne ako aktívne žili a žijú počas celého svojho života.

Za jeden z najväčších úspechov Asociácie polio v posledných rokoch možno považovať petíciu na podporu našej požiadavky presunúť diagnózu "následky po poliomyelitíde" v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť z kategórie B (tu sa z verejného zdravotného poistenia hradia len náklady na samotnú liečbu, pobytové náklady - ubytovanie a strava - však nie) do kategórie A (liečebné i pobytové náklady sú hradené z verejného zdravotného poistenia) a medzi indikované diagnózy zaradiť aj "postpoliomyelitický syndróm". Petícia, ktorú v priebehu leta 2014 podporilo celkom 7 331 ľudí, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a zopár ďalších krajín, vyústila do žiadanej zmeny legislatívy s účinnosťou od novembra 2017. Týmto sa kúpeľná starostlivosť stala pre nás ako väčšinou už ekonomicky neaktívnych oveľa dostupnejšia a veľmi nám to pomáha udržiavať svoj zdravotný stav a fyzickú kondíciu na úrovni zabezpečujúcej nám akú takú samostatnosť, prispieva to tiež k zvýšeniu kvality nášho života.

Asociácia polio v SR je republikovou špecifickou organizáciou zastrešenou Slovenským zväzom telesne postihnutých (SZTP). Sme však organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, môžeme teda konať vo vlastnom mene a uchádzať sa každoročne napríklad aj o 2 % z dane právnických a fyzických osôb.

Oslávili sme 30. výročie založenia AP v SR

6. mája 2022 na slávnostnej členskej schôdzi v kongresovej sále hotela Slovakia v Trenčianskych Tepliciach. 

Za účasti 60 členov Asociácie polio v Slovenskej republike sme vyhodnotili a zrekapitulovali bohatú činnosť Asociácie jej predsedom Ing. Milanom Dovhunom. Slávnostnú atmosféru podporili aj pozdravy hostí: Ing. Moniky Vrábľovej, predsedníčky SZTP, PhDr. Marcely Stránskej, predsedníčky českej Asociace polio a predsedu Maďarskej polio nadácie Tamása Kertésza. Aktuálne informácie k problematike PPS syndrómu s konkrétnymi radami predniesla MUDr. Emília Gazdíková. Nasledovali ocenenia za dlhoročnú činnosť a na záver Prezentácia činnosti AP za roky 1992 - 2022. 

Prezentácia činnosti   

K významnému výročiu sme vydali publikáciu Pamätnica - 30 rokov Asociácie polio v Slovenskej republike.

Fotodokumentáciu z celého víkendového stretnutia nájdete vo FOTOGALÉRII.


• Vzor žiadosti o nový výpočet starobného dôchodku

Členka Rady Asociácie polio v SR Ing. Marcela Gašová pripravila vzor žiadosti o nový výpočet starobného dôchodku, v súvislosti s prijatím nového zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, kedy nebolo poberateľom starobného dôchodku vydané rozhodnutie o invalidnom dôchodku podľa tohto nového zákona a zákona č. 529/2006 Z. z., ktorým bol novelizovaný. 

Podobnejšie v Aktualitách. 

 Témou prvého tohtoročného čísla Informátora 1/2022 je 30. výročie vzniku našej Asociácie polio, v čísle však nájdete aj príhovory posledných troch predsedov, ako aj tradičné či menej tradičné príspevky... 

 Prehľad tohtoročných aktivít našej Asociácie polio spolu s  podrobnosťami, kedy, kde, ako sa prihlásiť a pod. nájdete v Aktualitách.

• V poradí už 9. stretnutie "šesťáků" vo Velkých Losinách sa uskutoční v termíne 19. - 22. mája 2022, podrobnejšie v Aktualitách...

O detskej obrne vysielala STV 2 v relácii Cesta 27. marca 2021 o 11:01 h 

Túto reláciu o živote s obrnou s predsedami Asociácie polio v SR, bývalým Štefanom Grajcárom a súčasným Milanom Dovhunom si pozrite na https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14177/265488#0

Prispejte nám 2 % z dane  ďakujeme